Regulamin

Regulamin Lokalu Biorę To!

1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są wszystkie osoby
przebywających na terenie lokalu „Biorę to!” , mieszczący się w Gdańsku ul.Kołobrzeska 16A.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób korzystających z lokalu, zwłaszcza
osoby niepełnoletnie, jak również za ewentualne interwencje Policji.
3. Bezwzględnie zabrania się na terenie lokalu (zewnątrz i wewnątrz) :
a) palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz lokalu,
b) zażywania środków odurzających,
c) przebywania po godzinie 7:00 tj. po zakończeniu najmu,
d) załatwiania potrzeb własnych wewnątrz/zewnątrz lokalu w miejscach nie przeznaczonych
do tego,
e) wnoszenia broni palnej, noży,paralizatorów oraz innych niebezpiecznych narzędzi.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wyproszenia, bez podania przyczyny , a także do
nie wpuszczenia na teren lokalu osób pod znacznym wpływem alkoholu, środków odurzających
jak i substancji psychoaktywnych, a także nadmiernie agresywnych.
5. „Biorę to!” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub jakikolwiek
uszczerbek na zdrowiu w związku z przebywaniem osób na terenie lokalu. Dodatkowo, nie
ponosi odpowiedzialności, za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie lokalu tj. pieniędzy,
biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, urządzeń elektrycznych, e-papierosów itp.
6. Osoby przebywające na terenie lokalu, zobowiązane są do dbałości o posesję i jego
otoczenie, zachowania ciszy nocnej dookoła lokalu (22:00-6:00), a także poszanowana
najmowanego sprzętu, akcesori oraz wyposażenia.
7. Najemca został poinformowany, że w lokalu może przebywać maksymalnie 50osób,
gdzie znajduję się sprzęt P-POŻ w lokalu i drogi ewakuacyjne a także numerami służ
ratunkowych:
numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe
8. Gdy dojdzie do strat lub szkód materialnych a także uszczerbku na zdrowiu –
Najemca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej. Dodatkowo, Najemca
odpowiada finansowo za szkody wyrządzone przez niego, jak i jego gości, na całym obszarze
lokalu (zewnątrz i wewnątrz).
 
 
9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji na wypadek wystąpienia
przyczyn losowych niezależnych od Wynajmującego np. zalanie, pożar czy inne wypadki,
efektem czego będzie brak możliwości oddania lokalu do bezpiecznego użytkowania. W tym
przypadku kaucja zostanie zwrócona najpóźniej, w ciągu 5 dni roboczych lub przełożeniem
terminu.
10. Odwołanie najmu przez Najemce później niż 2 tygodnie przed jego
rozpoczęciem,skutkuje pociągnięciem odpowiedzialności finansowej w postaci braku zwrotu
wpłaconej kaucji. W przypadku odwołania terminu krótszego niż 1 tydzień , 50% kwoty najmu.
W innych, naprawdę skrajnych przypadkach Wynajmujący rozpatruje sytuację osobiście.
11. Najemca obowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu, w stanie niepogorszonym
oraz zabrać wszystkie rzeczy stanowiące własność Najemcy i jego gości.
12. Najemca zobowiązany jest, do sprzątnięcia wszystkich fekali oraz wymiocin
pozostawionych przez siebie i gości,wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu w innym przypadku
zostanie pobrana za to odpowiednia kwota zgodna z Cennikiem.
13. Po zakończeniu najmu, lokal w ciągu dnia jest sprawdzany przez Wynajmującego. W
przypadku dostrzeżenia występujących uszkodzeń przedmiotu najmu, bądź strat materialnych
Najemca zobowiązany jest do osobistego wstawiennictwa na wezwanie Wynajmującego w celu
spisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wyszczególnieniem poniesionych strat oraz pokrycia
szkód w sposób uzgodniony z Wynajmującym. Do szkód materialnych pokrywanych przez
Najemce zaliczyć należy np.:
zabrudzenie i drobne uszkodzenie tapicerki
uszkodzenie mebli
uszkodzenia ścian i sufitów
uszkodzenia sprzętu znajdującego się w lokalu
wgniecenia lub zarysowania na przedmiotach znajdujących się wewnątrz i zewnątrz
lokalu
zbicie lustra
oraz wszelkie inne uszkodzenia oraz straty materialne wynikające z rażącego
niedbalstwa Najemcy i jego gości
14. W przypadku nie wstawiennictwa Najemcy po skończonym najmie, obowiązuje §2 pkt.4
Umowy najmu lokalu,wyposażenia, nagłośnienia i oświetlenia.
15. W przypadku braku stwierdzenia jakikolwiek strat lub szkód o wartości nie
przekraczającej kwotę kaucji tj. 250zł, należna część zwracana jest na konto Najemcy lub w
gotówce w ciągu 24 godzin od zakończenia najmu.

 
 
Scroll to Top